Knöterich

Schlangen-Knöterich (bistorta officinalis)

bistorta officinalis
Knöterich
bistorta officinalis
18.05.2018
bistorta officinalis
Knöterich
bistorta officinalis
20.05.2017
bistorta officinalis
Knöterich
bistorta officinalis
01.06.2016
bistorta officinalis
Knöterich
bistorta officinalis
23.08.2016
bistorta officinalis
Knöterich
bistorta officinalis
20.09.2017

Schling-Knöterich (fallopia baldschuanica)

fallopia baldschuanica
Knöterich
fallopia baldschuanica
19.05.2018
fallopia baldschuanica
Knöterich
fallopia baldschuanica
29.06.2017
fallopia baldschuanica
Knöterich
fallopia baldschuanica
26.10.2017
fallopia baldschuanica
Knöterich
fallopia baldschuanica
09.11.2018

Winden-Knöterich (fallopia convolvulus)

fallopia convolvulus
Knöterich
fallopia convolvulus
16.08.2018
fallopia convolvulus
Knöterich
fallopia convolvulus
19.08.2017
fallopia convolvulus
Knöterich
fallopia convolvulus
10.10.2016

japanischer Staudenknöterich (fallopia japonica)

fallopia japonica
Staudenknöterich
fallopia japonica
24.07.2018
fallopia japonica
Staudenknöterich
fallopia japonica
08.08.2017
fallopia japonica
Staudenknöterich
fallopia japonica
23.08.2016
fallopia japonica
Staudenknöterich
fallopia japonica
15.09.2017

Wasser-Knöterich (polygonum amphibium)

polygonum amphibium
Knöterich
polygonum amphibium
08.09.2016

Vogel-Knöterich (polygonum aviculare)

polygonum aviculare
Knöterich
polygonum aviculare
27.05.2018
polygonum aviculare
Knöterich
polygonum aviculare
08.06.2017
polygonum aviculare
Knöterich
polygonum aviculare
01.08.2016
polygonum aviculare
Knöterich
polygonum aviculare
01.10.2016

Wasserpfeffer (polygonum hydropiper)

polygonum hydropiper
Wasserpfeffer
polygonum hydropiper
17.09.2017

Ampfer-Knöterich (polygonum lapathifolium)

polygonum lapathifolium
Knöterich
polygonum lapathifolium
17.07.2017

kleiner Knöterich (polygonum minor)

polygonum minor
Knöterich
polygonum minor
27.08.2016

Floh-Knöterich (polygonum persicaria)

polygonum persicaria
Knöterich
polygonum persicaria
02.09.2016
polygonum persicaria
Knöterich
polygonum persicaria
10.10.2016